Om ett inbördeskrig och om svar som uteblev

Häromsistens skrev vi i för­bi­far­ten ett inlägg här på blog­gen där vi bemöt­te en rätt svag arti­kel som sök­te pro­gno­sti­ce­ra ris­ken för att ett inbör­des­krig ska utbry­ta i Sverige. Författaren till arti­keln vi bemöt­te repli­ke­ra­de och här föl­jer vår kont­ring. Ignorerar våra frå­gor Till att bör­ja med note­rar vi att de mest väsent­li­ga mot­frå­gor vi ställ­de läm­na­des…

Fortsätt läsa

Putilovs riskanalys saknar verklighetsförankring

I ett inlägg date­rat den 21 juni 2017 gör Egor Putilov en ana­lys av den inre säker­he­ten i lan­det vari han lyf­ter fram några risk­fak­to­rer som skul­le kun­na leda till inbör­des­krig i Sverige. I ana­ly­sen lyf­ter han några av de meka­nis­mer och bakom­lig­gan­de driv­kraf­ter som en gång skul­le blå­sa upp i kon­flikt i Libanon. Han listar väl­digt för­enklat några orsa­ker och…

Fortsätt läsa