Första fallet av våldsbejakande kapitalism? Den tyske fotbollsterroristen ville åt ”snabba cash”

Den 12 april explo­de­ra­de tre impro­vi­se­ra­de spräng­me­del vid väg­kan­ten när tys­ka fot­bollsla­get BVB var på väg med sin buss till en Champions-League match mot AS Monaco. Laget var nära en kata­strof, en av spe­lar­na bröt hand­le­den, metall­bi­tar slung­a­des in i bus­sen och ska­da­de många. De första spå­ren peka­de mot isla­mis­ter, ett klum­pigt for­mu­le­rat bekännar­brev läm­na­des nära plat­sen.…

Fortsätt läsa

David Eberhard sprider villfarelser i diskussionen om kön

För några vec­kor sedan pub­li­ce­ra­de psy­ki­a­tern och för­fat­ta­ren David Eberhard en krö­ni­ka på SVT Opinion (3/​​4) med den något utnöt­ta rubri­ken “Låt poj­kar få vara poj­kar och flic­kor vara flic­kor”. I sin krö­ni­ka för­sö­ker Eberhard till synes under­mi­ne­ra bety­del­sen av soci­a­li­se­rings­pro­ces­ser som fak­tor i bildan­det av köns­rol­ler. Eberhard tycks dess­utom i tex­ter på sin blogg göra gäl­lan­de att hans stånd­punkt stri­der mot…

Fortsätt läsa