Kärnvapenförbud på gång i FN – så här kan du se till att det blir verklighet

I en debattar­ti­kel på Aftonbladet debatt skri­ver före­trä­da­re för ett antal orga­ni­sa­tio­ner om de för­hand­ling­ar i FN som inleds i mars röran­de ett inter­na­tio­nellt kärn­va­pen­för­bud. Dessa för­hand­ling­ar utgör en histo­risk möj­lig­het att åstad­kom­ma total kärn­va­pen­ned­rust­ning inom vår livs­tid.

Till skill­nad från bio­lo­gis­ka och kemiska strids­me­del finns i dag ing­et expli­cit inter­na­tio­nellt för­bud mot använ­dan­de av kärn­va­pen. Detta trots att kärn­va­pen utgör ett av de störs­ta hoten mot mänsk­lig­he­tens fort­lev­nad på jor­den.

Förutom de ome­del­ba­ra effek­ter­na, där mer­par­ten av allt liv inom ett stort områ­de utplå­nas, så har kärn­va­pen­k­rig­fö­ring svår­ö­ver­skåd­li­ga huma­ni­tä­ra följd­verk­ning­ar. Debattörerna skri­ver:

Beräkningar visar att om bara en knapp pro­cent av värl­dens kärn­va­pen använ­des, ris­ke­rar hela två mil­jar­der män­ni­skor att fal­la offer för svält till följd av minskad mat­pro­duk­tion. Vid ett full­ska­ligt kärn­va­pen­k­rig skul­le det inte fin­nas någon mänsk­lig­het eller civi­li­sa­tion kvar.

Världen har helt enkelt inga mar­gi­na­ler för att han­te­ra den kata­strof som ett kärn­va­pen­k­rig inne­bär.

Men nu finns chan­sen att se till att kärn­vap­nen för­bjuds och att kärn­va­pen­sta­ter­na genom­går en på sikt total ned­rust­ning av sina kärn­va­pen­ar­se­na­ler.

Vad kan du göra för att ett kärnvapenförbud ska bli verklighet?

  • Utbilda dig själv om kärn­va­pen, deras huma­ni­tä­ra, eko­lo­gis­ka och eko­no­miska kon­se­kven­ser. Sprid sedan din kun­skap vida­re till andra.
  • Skriv en insän­da­re eller debattar­ti­kel. Sprid det här inläg­get på Facebook, till­sam­mans med dina egna reflek­tio­ner om kärn­va­pen­ho­tet.

 

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).