Springare-grupp sprider nazistisk propaganda

Efter den upp­märk­sam­ma­de öre­bro­po­li­sen Peter Springares främ­lings­fi­ent­li­ga inlägg på Facebook har en stöd­grupp för nämn­da polis bil­dats, ock­så på Facebook.

Efter Springares inlägg gjor­de många iakt­ta­gel­sen att han tidi­ga­re gett uttryck för tvi­vel­ak­ti­ga stånd­punk­ter, även i sin tjäns­teut­öv­ning. Under en mani­fes­ta­tion 2014 lät han beslag­ta en ban­de­roll med tex­ten “Inga fascis­ter på våra gator!” under före­vänd­ning­en att den utgjor­de hets mot folk­grupp. Han har ock­så figu­re­rat i media och för­sva­rat det upp­märk­sam­ma­de rom­re­gistret som skå­ne­po­li­sen upp­rät­ta­de för några år sedan.

Men även om Peter Springare gett uttryck för stånd­punk­ter som angrän­sar till främ­lings­fi­ent­lig­het så är det ing­et i jäm­fö­rel­se med de utta­lan­den som sprids av de självut­nämn­da sup­por­ters som sam­lats i face­book­grup­pen “Stå upp för Peter Springare!”.

Många av de ton­gi­van­de inläg­gen i grup­pen är i bäs­ta fall ett uttryck för van­lig dum­het, men ock­så SD-sym­pa­ti­er eller i vis­sa, allt ofta­re före­kom­man­de, fall skriv­na av per­so­ner från högerex­tre­ma orga­ni­sa­tio­ner. Att läsa inläg­gen i grup­pen är en bisarr upp­le­vel­se. Man kän­ner igen det evi­ga tug­gan­det från kom­men­tarsfäl­ten på Avpixlat och Nordfront, om PK-femi­nis­ter­nas tys­tan­de av san­nings­sä­ga­re, “Aftonhorans” (omskriv­ning för Aftonbladet) indokt­ri­ne­ring av befolk­ning­en och kon­spi­ra­to­ris­ka påstå­en­den om att rege­ring­en sank­tio­ne­rar grov brotts­lig­het när den begås av invand­ra­re.

Från vardagsrasism till vit makt och nazism

Gruppen har genom­gått en slags radi­ka­li­se­rings­pro­cess från “van­ligt” främ­lings­förakt inlin­dat i fri­skriv­ning­ar som “jag är inte rasist, men…” till renod­la­de uttryck för vit makt-ide­o­lo­gi.

Expo rap­por­te­rar att högerex­tre­ma Nordisk ung­dom slu­ter upp i Springare-grup­pens stöd­ma­ni­fes­ta­tio­ner till för­mån för öre­bro­po­li­sen.

Nyligen var ock­så ett av de mest “gil­la­de” och upp­munt­ra­de inläg­gen i grup­pen för­fat­tat av en aktiv nazist i Nordiska mot­stånds­rö­rel­sen.

Detta inlägg nåla­des fast av admi­nist­ra­tö­ren, så att det blev stän­digt syn­ligt längst upp i grup­pen:

Bild på vit makt - inlägg som lagts upp i stödgruppen för Peter Springare på Facebook.

 

Rasismen har normaliserats

Den här typen av grup­per på Facebook är ing­et nytt feno­men. Och även om myc­ket som skrivs där fram­står som rent trams, så är den radi­ka­li­se­ring som äger rum där oro­väc­kan­de.

Diskussionsklimatet i grup­pen är på sätt och vis sym­to­ma­tisk för sam­hälls­de­bat­tens utveck­ling de senas­te åren, där främ­lings­fi­ent­li­ga och rasis­tis­ka åsik­ter lång­samt har nor­ma­li­se­rats. Anständighetens grän­ser har defi­ni­tivt över­skri­dits. Men även om det numer är var­dags­mat så är det alltjämt svårt att begri­pa att nazis­tis­ka inlägg kan erhål­la så stor sprid­ning och upp­muntran från män­ni­skor som är som folk är mest. Detta är dock en vik­tig sig­nal om att situ­a­tio­nen hål­ler på att eska­le­ra bort­om kon­troll. Det demo­kra­tis­ka och fria sam­häl­let är ett skört undan­tag i mänsk­lig­he­tens histo­ria, som till stor del präg­lats av dik­ta­tur och tota­li­tä­ra ide­o­lo­gi­er. Springare – grup­pen är ett bevis på att vi inte ens nu, i ett upp­lyst och modernt sam­häl­le, är immu­na mot det tan­ke­gods vars änd­håll­plats är etnis­ka rens­ning­ar och för­tryck av sto­ra befolk­nings­grup­per.

Politism har ock­så pub­li­ce­rat en bra arti­kel om rasis­mens genom­slag i Peter Springare-grup­pen.

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).