Polisgnäll och militariseringen av orten

Rättstaten smulas sönder

På sena­re dagar har poli­sens verk­sam­het i de så kal­la­de Urbana 15- och LUA-områ­de­na dis­ku­te­rats fli­tigt i både soci­a­la medi­er och i kom­men­tarsfäl­ten under alle­han­da nyhets­ar­tik­lar.

Det är med beto­ning på hur poli­sen har tap­pat kon­trol­len i orten som de kon­ser­va­ti­va rös­ter­na infly­tel­se­rikt trans­for­me­rar bil­den av ett Sverige som läng­re inte är sig likt, och det med stöd av artik­lar skriv­na av polis­che­fer och poli­san­ställ­da som menar sig stå hand­fall­na inför den­na nya form av kri­mi­na­li­tet och en rätts­stat som ris­ke­rar att smu­las sön­der under den­sam­ma.

Det är en slags djup­ver­kan­de opi­ni­ons­bild­ning man häng­er sig åt och genom att flör­ta med den svenska ytter­kantspo­pu­lis­men söker man det nöd­vän­di­ga stöd som man behö­ver för att till­vä­ga­bringa en för­stärk­ning av poli­sen i de hög­risk­om­rå­den man arbe­tar i. Tittar man dock närm­re på den ambi­tio­nen är det ganska tyd­ligt vil­ken rikt­ning man är bered­da att gå och hur långt, för det bunds­för­vant­skap man avser for­me­ra genom att över­bryg­ga med den radi­ka­la höger­rö­rel­sen skul­le enkelt kun­na myn­na ut i en mili­ta­ri­se­ring av poli­sen i svenska för­or­ter.

Men hur rimlig är polisens analys?

Givetvis är det inte sant att poli­sen har tap­pat kon­trol­len i de här områ­de­na, för om lag­lös­het råd­de hade effek­ten av den­na inne­bu­rit att rätts­vä­sen­det läng­re inte lag­för på vis­sa adres­ser och det kan vi väl anta är ett ogrun­dat anta­gan­de. Tittar man näm­li­gen på dom­slut från Solnas tings­rätt över gär­nings­per­so­ner boen­des i Spånga är det uppen­bart att des­sa kon­ti­nu­er­ligt döms av den stat som läng­re inte fun­ge­rar.

Det är för övrigt ett oer­hört popu­lärt argu­ment från främ­lings­fi­ent­li­ga debat­tö­rer att hän­vi­sa till svenska kri­mi­nal­vårds­an­stal­ters kli­ent­listor i syf­te att visa på hur över­po­pu­le­ra­de svenska fäng­el­sen är av bru­na lagö­ver­trä­da­re. Ja ni vet hur det bru­kar låta.

För att sätta saker i ett perspektiv.

Först kanske det som föl­jer nu behö­ver brask­lap­pas innan det skrivs. Vi har pro­blem med brotts­lig­het i Sverige och det ska vi ta på stort all­var. Men för argu­men­tets skull krävs en tyd­lig kon­tras­te­ring med andra brotts­sam­man­hang för att vi ska kun­na lan­da i en rätt­vis och rim­lig slut­sats om de pro­blem vi har här.

I Sverige dödas omkring 80–120 per­so­ner om året. Det är depri­me­ran­de data vis­ser­li­gen. Men sam­ti­digt dödas omkring 200–300 per­so­ner årli­gen i Baltimore city, en stad i sam­ma stor­leks­ord­ning som Göteborg, där omkring 20 mord och dråp för­ö­vas per år och det är den­na per­spek­tiv­lös­het som är pro­ble­met i svensk debatt och med delar av svensk polis. Man hyper­vid­gar effek­ten av brotts­lig­he­ten för att ploc­ka hem bil­li­ga poli­tis­ka poäng, men det är ganska ose­ri­öst och orim­ligt att göra så.

Avslutningsvis

Det är myc­ket dyst­ra tider för svensk polis. De pro­blem man har med sitt arbe­te tycks inte i första hand här­rö­ra ur exter­na käl­lor, men sna­ra­re inom poliskå­ren i sig. Vi har polis­che­fer som på full­kom­ligt baroc­ka vis beskri­ver ett för­fal­lan­de land och ytter­li­ga­re poli­san­ställ­da som i Facebookinlägg fun­de­rar över om inte här­komst är en bätt­re indi­ka­tor att räk­na på än socio­e­ko­no­miska för­hål­lan­den och så vida­re. Kanske är det ock­så på grund av den­na inställ­ning som vi ser kla­ra miss­för­hål­lan­den inom rättsta­ten, med en myn­dig­het som sär­be­hand­lar invand­ra­re nega­tivt i rätts­pro­ces­sen.

Sedan det här med att man bör ta poli­sen vid orden. Jag kan inte annat än att hål­la med, för det är rim­ligt att anta att des­sa rätts­stats­re­pre­sen­tan­ter är håga­de att stär­ka sin orga­ni­sa­tion och de är uppen­bar­li­gen redo att gå så långt i den ambi­tio­nen att de kan häv­da att Sverige är på god väg att fal­la sön­der under tyng­den av den­na nya kri­mi­na­li­tet.

Med det i håg­komst är det kanske inte kons­tigt att poli­sens upp­kla­rings­tal är så bedröv­li­ga. Genom att skif­ta fokus från den inter­na orga­ni­sa­tio­nens pro­blem flyt­tar man över det på för­or­tens befolk­ning. Från poli­siärt håll föreslås fler poli­ser och mer fokus på invand­ra­re och istäl­let för att råda bot på de insti­tu­tio­na­li­se­ra­de bris­ter­na vill man hug­fäs­ta dem. Det är skan­da­löst.

Benny Aronsson

Ledarsidan​.nu

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).