Hasse Aro och bristerna i hans nolltoleranspolicy

Här om dagen klic­ka­de jag mig in på SvtPlay för att tit­ta på Opinion live och fast­na­de seder­me­ra för avsnitt 6 som hand­la­de om den senas­te tidens skjut­ning­ar i Malmö.

En panel bestå­en­de av bland annat Hasse Aro hade bju­dits in för att dis­ku­te­ra des­sa och de för­han­den­va­ran­de pro­blem som Malmö haft med kri­mi­na­li­tet de senas­te åren.

Det var i det­ta gyt­ter av utby­ten som jag sedan rea­ge­ra­de över något anmärk­nings­värt. Hasse Aro hän­vi­sa­de till ett arbets­sätt som han bered­vil­ligt ansåg kun­de till­rät­taläg­ga Malmös pro­blem.

Nolltoleranspolicyn

Aro hän­vi­sa­de snar­rå­digt till New Yorks noll­to­le­ran­po­li­cy, ett slags brottspre­ven­tivt till­vä­ga­gångs­sätt som bör­ja­de tilläm­pas i bör­jan av nit­ton­hund­ra­nit­ti­o­ta­let, och mena­de att svensk polis i syf­te att minska grov brotts­lig­het i stä­der som Malmö kun­de klo­na den­sam­ma och på den vägen aggres­sivt råda bot på brott av seri­ö­sa­re karak­tär.

Policyn som sådan byg­ger på upp­fatt­ning­en att sta­ten kan slå krok­ben på den grova kri­mi­na­li­te­ten genom att s a s slå hårt mot sam­häl­lets mar­gi­nal­brotts­lig­het.

Tanken är allt­så att lag­fö­ring­ar av det sla­get fun­ge­rar pro­hi­bi­tivt mot övrig brotts­lig­het.

Tjänstemannamässigt ansvar

Hasse Aro mena­de ytter­li­ga­re att Sveriges polis­myn­dig­het kun­de kopi­e­ra det tjäns­te­man­na­mäs­si­ga ansvars­system som New Yorks polis­che­fer tving­a­des under­kas­tas.

I prak­ti­ken inne­bar det att poli­sen gavs inci­ta­ment att pro­du­ce­ra höga upp­kla­rings­tal. Polischefer som s a s inte leve­re­ra­de god sta­tistik kun­de allt­så stäl­las till svars för det­ta och i värsta fall avske­das, ock­så enligt Aro själv.

För att tala klar­språk, det här syste­met är ett våg­styc­ke av pro­por­tion och det öpp­nar natur­ligtvis upp för höf­tan­de med sta­tis­tiskt under­lag.

I vart fall ges all­män­he­ten utrym­me att vara på sin vakt, något New Yorks polis själ­va fått erfa­ra i stor utsträck­ning.

Varför Aro har fel

Aro själv menar att utfö­ran­de­de­len av noll­to­le­rans­po­li­cyn klart och tyd­ligt visat effekt på den grövre brotts­lig­he­ten. Han drar slut­sat­sen att det är på grund av den­na som de grova brotts­ling­ar­na tap­pat pro­jek­ty­ta var­på de ope­re­rar.

Aro drar allt­så slut­sat­sen att minsk­ning­en av grov brotts­lig­het måste vara kopp­lad till den­na poli­cy, men om det stäm­mer för­kla­rar det inte orsa­ken till att även andra stä­der och ock­så andra län­der i väst under sam­ma tids­pe­ri­od sett dalan­de brotts­sta­tistik trots att des­sa inte arbe­tat uti­från noll­to­le­rans­po­li­cyn.

Vad den­na minsk­ning beror på läm­nar vi där­hän i den­na arti­kel, men vi kan kon­sta­te­ra att Aros noll­to­le­rans­po­li­cy sak­nar under­lag, åtminsto­ne för den slut­sats Hasse Aro själv drar uti­från den.

Hasse Aro ute­läm­na­de även väsent­lig data röran­de den mål­grupp som poli­cyn kom­mit att mar­ke­ra emot, och den­na består till över­vä­gan­de del av mino­ri­te­ter. Vi talar allt­så om att uppe­mot nit­tio pro­cent av de som drab­bas av den­na poli­cy är lati­na­me­ri­ka­ner och svar­ta.

Uppemot 75% av USA:s sam­man­tag­na fäng­el­se­po­pu­la­tion utgörs idag av per­so­ner som för­ver­kar straff­tid för annat än vålds­brott varav en opro­por­tio­nell andel av des­sa är fat­ti­ga mino­ri­tets­fång­ar.

Visserligen avtjä­nar inte alla des­sa män­ni­skor straff som en kon­se­kvens av den­na poli­cy, men det speg­lar rela­tio­nen som rätts­vä­sen­det har till sina mino­ri­te­ter på oli­ka håll.

Man kan exem­pel­vis utlä­sa tyd­li­ga skill­na­der i straff­tid och antal till­fäl­len när oli­ka grup­per döms till fäng­el­se i USA.

Skillnaderna mel­lan majo­ri­tets­be­folk­ning och mino­ri­tet är ast­ro­no­miskt sto­ra. Svarta döms näm­li­gen tio gång­er ofta­re till fäng­el­se än vita och påfölj­den är upp till tju­go gång­er läng­re vid fäng­el­se­straff.

Se det där­för för va det är, Aro talar om extrain­sat­ta jour­dom­sto­lar vars huvud­sak­li­ga kli­en­tel kom­mer utgö­ra sam­ma typ av demo­gra­fis­ka grupp, mino­ri­te­ter som av en kon­se­kvens indi­rekt ras­pro­fi­le­ras för små­brott.

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).