Varför publicerar MSB islamofobiska rykten?

Myndigheten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) har gett ut en rap­port som byg­ger på lösa ryk­ten och som kopp­lar indi­vi­der och orga­ni­sa­tio­ner till Muslimska bröd­ra­ska­pet, extre­mism och ter­ro­rism, utan belägg. En rap­port som aktivt under­blå­ser isla­mo­fo­bi. Vi pub­li­ce­rar där­för i dag ett inlägg av Torbjörn Jerlerup som läst och skär­skå­dat den under­må­li­ga rap­por­ten. 

Myndigheten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) skri­ver stund­tals om hur man kan mot­ver­ka ryk­tes­sprid­ning och des­in­for­ma­tion. MSB beto­nar ofta vik­ten av att käll­kri­tik för att und­vi­ka obe­lag­da påstå­en­den som kan leda till fel­ak­ti­ga slut­sat­ser och upp­vig­la till hat.

Därför vore det klokt om MSB själ­va inte pub­li­ce­rar rap­por­ter som sak­nar ade­kvat under­lag, bevis­ning, som bris­ter i käll­hän­vis­ning, och som ris­ke­rar att pis­kar upp hat och panik med obe­kräf­ta­de påstå­en­den. Särskilt med tan­ke på debat­ten om ”fake news”. Tyvärr lever MSB inte upp till den stan­dard som de själ­va för­or­dar i den rap­port som jag nu har granskat.

Jag har läst en nyli­gen utgi­ven rap­port av MSB med titeln Muslimska Brödraskapet i Sverige. Redaktör för rap­por­ten är dok­tor Magnus Norell och övri­ga med­ver­kan­de är docent Aje Carlbom och fil. kand Pierre Durrani.

Det är en rap­port som ris­ke­rar att under­blå­sa hat mot mus­li­mer i Sverige, eftersom den spri­der fals­ka påstå­en­den om Muslimska Brödraskapets påståd­da verk­sam­het i lan­det.

Rapportens för­fat­ta­re påstår sig ha ambi­tio­nen att kart­läg­ga Muslimska Brödraskapet (MB) i Sverige. Och en sorts kart­lägg­ning är det, men den sak­nar veder­häf­tigt under­lag.

Rörelser och per­so­ner i Sverige kopp­las till MB i en rad tvär­säk­ra påstå­en­den, men utan hän­vis­ning­ar som beläg­ger des­sa påstå­en­den. Inga andra bevis åbe­ro­pas än för­fat­tar­nas egna tyc­kan­de om att MB grun­dat och styr Sveriges unga mus­li­mer (SUM), Islamska för­bun­det i Sverige och stu­di­e­för­bun­det Ibn Rushd samt några andra aktö­rer. Detta är, milt sagt, anmärk­nings­värt.

Dessa påstå­en­den kopp­las sen till en beskriv­ning av MB som en rörel­se som hatar demo­kra­ti och för­or­dar ter­ro­rism. Därigenom kopp­las de omnämn­da svenska orga­ni­sa­tio­ner­na och en hand­full namn­giv­na indi­vi­der till ter­ror, extre­mism och Daesh (även känt som IS).

Följande tål att upp­re­pas. Rapporten visar inte på något sätt att de omnämn­da orga­ni­sa­tio­ner­na eller de indi­vi­der som namn­ges, fak­tiskt är akti­vis­ter för MB. Påståendena sak­nar belägg och sak­nar käll­hän­vis­ning­ar och tycks istäl­let base­ras på rap­port­för­fat­tar­nas sub­jek­ti­va anta­gan­den. 

Inte nog med det. Den lil­la käll­han­te­ring som finns uppnår ing­en god­tag­bar mini­mistan­dard för veten­skap­lig­het.

Rapportförfattarna hän­vi­sar till Gatestone Institute, en counter­ji­ha­dis­tisk sam­man­slut­ning med unge­fär sam­ma tro­vär­dig­het som Avpixlat. 

Författarna hän­vi­sar ofta till sig själ­va och artik­lar de skri­vit i mass­me­dia. Dessutom är fle­ra av käl­lor­na fel­ak­ti­ga eller icke exi­ste­ran­de.

Till exem­pel hän­vi­sar för­fat­tar­na till en bok av Lorenzo Vidino (2012) vid fle­ra till­fäl­len. Den aktu­el­la för­fat­ta­ren har dock ing­et pub­li­ce­rad verk från det angiv­na året. I käll­för­teck­ning­en nämns en bok från 2010. När man kon­trol­le­rar de sidor rap­port­för­fat­tar­na hän­vi­sar till stäm­mer inte sidor­na hel­ler. En upp­gift som enligt rap­port­för­fat­tar­na åter­finns på s. 66 står läng­re fram i det refe­re­ra­de ver­ket.

MSB har redan hun­nit utge fle­ra ver­sio­ner av sin rap­port. Den första inne­höll ännu fler pin­sam­ma fel­ak­tig­he­ter.

Pierre Durranis roll i rap­por­ten oklar. Han var med­lem i SUM under den tid rap­por­ten menar att SUM for­ma­des av MB. Vad är hans åsik­ter och vad är för­fat­tar­nas anta­gan­den? Det går inte att utlä­sa. Och vida­re bevis­ning sak­nas. Det är redak­tö­rens roll att sty­ra upp såda­na taff­lig han­te­ring av upp­gif­ter.

Rapporten är inte bara klan­tig. Den är mer än så. Detta är inte en gym­na­si­e­upp­sats eller en debattar­ti­kel utan en rap­port beställd och beta­lad av den myn­dig­het som ska mot­ver­ka ryk­te­sprid­ning i sam­häl­let. Istället med­ver­kar myn­dig­he­ten i att spri­da lösa ryk­ten om att svenskar är ter­ro­rista­knut­na. Sådant för­tal är oac­cep­ta­belt i en myn­dig­hetspubli­ka­tion.

Författarna gör dess­utom anspråk på aka­de­miska tit­lar såsom dok­tor och docent. Sådant för­plik­ti­gar. Magnus Norell har haft upp­drag för svenska för­sva­ret och under­rät­tel­se­tjäns­ten. Då måste man kun­na ange käl­lor och han­te­ra käl­lor. Har hans tidi­ga­re expertut­lå­tan­den base­rat sig på lika under­må­lig käll­han­te­ring och veten­skap så är det illa­vars­lan­de.

Det vore givetvis bra att kart­läg­ga MB:s kon­takt­nät­verk i Sverige. Speciellt de radi­ka­la­re gre­nar­nas kon­tak­ter. Men då behövs rik­tig forsk­ning.

Påståenden utan bevis­ning ska­par hat och panik och ryk­ten. Allt det som jag trod­de att MSB ska­pats för att mot­ver­ka.

Torbjörn Jerlerup

Ytterligare läs­ning:

Muslimska bröd­ra­ska­pet och “fake news” på myn­dig­hets­ni­vå

Muslimska bröd­ra­ska­pet – eller: att ankla­ga utan bevis

4 kommentarer Kommentera du också
  1. Jag vet inte vad du har för agen­da, men om du verk­li­gen läst rap­por­ten är ju den kri­tik du fram­för här och på andra håll direkt ohe­der­lig. Den som läser både rap­por­ten och dina motin­lägg ser ju att du ryc­ker citat ur sitt sam­man­hang. Det finns, av för mig oklar anled­ning, i Sverige en stark öns­kan att skyd­da islam från kri­tik. Men många av de påstå­en­den som du invän­der mot kan ju veri­fie­ras genom att exem­pel­vis tit­ta på UGs gransk­ning av vad ima­mer säger när de inte vet att de är fil­ma­de, eller genom en enkel Youtube-sök­ning. Om MB anger att de har en viss stra­te­gi för sprid­ning av sitt bud­skap i Europa och det går at kon­sta­te­ra att det finns mus­li­mer i Sverige som spri­der ett bud­skap med sam­ma inne­håll och med sam­ma meto­der behövs ju ing­en dok­tors­grad för att räk­na ut sam­man­hang­et.

  2. Hmm„ det ver­kar som om det­ta är en av dom där fake news saj­ter­na man läser om i tid­ning­ar­na„

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).