(S) måste stå emot flyktingfientliga inviter

För någon dag sedan annon­se­ra­des det att en S-för­e­ning bju­dit in Tino Sanandaji (hädan­ef­ter “TS”) i anled­ning av hans bok.

Detta kom­men­te­ra­de jag med att jag tyc­ker att det är befängt att ge honom en sådan platt­form, och kom­men­tarsfäl­tet blev snabbt till ett slag­fält. Idag behö­ver jag (och fler med mig) fin­na mig i att bli uthängd av den högerex­tre­ma mob­ben och av per­so­ner som inte fat­tar att de är del av den eller age­rar med­lö­pa­re av diver­se oli­ka skäl.

Det är okej. Jag kan accep­te­ra det. De flesta av dem för­står inte ens vad de gör, utan föl­jer bara ström­men.

Men det finns en hel del som är pro­ble­ma­tiskt i den här histo­ri­en och med den där ökän­da boken, samt de som fana­tiskt för­sva­rar den.

Begreppens ideologiska implikationer

Många anser det opro­ble­ma­tiskt att boken inspi­re­rar till folk­mords­re­to­ris­ka tira­der i nyfa­scis­ter­nas led. Antingen så ser de inte vil­ken effekt mark­nads­fö­ring­en av den har haft på de akti­vis­ter­na eller så igno­re­rar de med­ve­tet den respon­sen på ver­ket. En hel del ver­kar vil­ja göm­ma sig bakom att TS poli­tis­ka för­slag är en mel­lan­mjölks­fack­lig öns­ke­lista, vil­ket jag tror är ett tungt vägan­de skäl till att TS för­slag ser ut som de gör.

De tyc­ker att det är en skit­sak att mark­nads­fö­ring­en omstö­per asyl­lag­stift­ning­en till att vara ett “expe­ri­ment” som går ut på att ta hit folk från “tred­je värl­den”. Jag hål­ler inte alls med om att det är en term som är pas­sé sedan decen­ni­er. Det är så boken mark­nads­förs. Copytexten man får se hos de sto­ra bok­hand­lar­na kal­lar en huma­ni­tär och indi­vi­du­ellt tilläm­pad lag­stift­ning för “Sveriges expe­ri­ment med stor­ska­lig invand­ring från tred­je värl­den till en väl­färds­stat”. Tankefiguren är väl­be­kant för oss som tar anti­fa­scism på all­var.

Det är när­mast att betrak­ta som högerex­tremt all­mängods, före­ställ­ning­en om en ‘import’ av min­der­vär­di­ga män­ni­skor, ett ‘folk­ut­by­tes­ex­pe­ri­ment’ eller ‘vitt folk­mord’.

‘Invandraren’ blir den eviga syndabocken

De vill att all sam­hälls­de­batt ska bör­ja med att peka ut ‘invand­ra­re’ som pro­blem och belast­ning.

Det spe­lar ing­en roll att före­tags­sub­ven­tio­ner, skat­te­fusk, rän­te­av­drag och jobb­skat­te­av­drag kostar långt, långt mer än flyk­ting­mot­tag­ning­en. Invandraren ska ha skul­den ändå. Det spe­lar ing­en roll att beskatt­nings­sy­ste­men och arbets­mark­na­den gör kom­mu­nal väl­färd till ett mindre hel­ve­te att finan­si­e­ra och per­so­nal­sät­ta. Invandraren ska ha skul­den ändå.

Vi ska idiss­la invand­rar­brott men inte att rätts­vä­sen­det iso­le­rar, tor­te­rar och dömer fel. Vi ska kän­na oss hota­de av “tred­je värl­den” men inte den inhems­ka natio­na­lis­tis­ka ter­ro­ris­men. Vi ska säl­ja mer vapen per capi­ta än något annat land i värl­den men sam­ti­digt betrak­ta asy­lin­vand­ring som en i lika hög grad kom­mer­si­ell verk­sam­het, där vi väger och mäter flyk­ting­ar för att se om de kom­mer att ha ett kneg innan det känns som att de kostar på att för­sör­ja dem.

Ett försök att introducera rasism inom arbetarrörelsen

Den där boken inle­der med en höger­ra­di­kal och invand­rings­pa­ra­noid saga, redan i mark­nads­fö­ring­en, men lan­dar i vad som kun­de vara en lite feg öns­ke­lista från ett fack­för­bund.

Hur kom­mer det sig? Vilken mål­grupp är det här rik­tat till? Vad är poäng­en med att tvinga på en invand­rings­pa­ra­noid moti­ve­ring på den poli­ti­ken, som nor­malt moti­ve­ras i ter­mer av lika lön för lika arbe­te och soci­al­de­mo­kra­tisk prag­ma­tism?

Min miss­tan­ke är att det hand­lar om att slå in en kil i arbe­tar­rö­rel­sen.

Polarisera äldre mot yng­re, de som redan har något­sånär tryg­gad för­sörj­ning mot oss som inte ens räk­nar med att kun­na få någon. De som kan tro att invand­ra­ren stjäl från dem och våld­tar deras barn mot oss som är tving­a­de att möta invand­ra­re som är pre­cis som vi. Därför är de poli­tis­ka för­sla­gen så okon­tro­ver­si­el­la och tama, de är en loc­kel­se för en väns­tersin­nad per­son och boken som sådan kan vara attrak­tiv för veder­bö­ran­de om hen ock­så sak­nar andra argu­men­ta­tions­lin­jer som leder till sam­ma för­slag. Eller inte kän­ner igen för­pack­ning­en som nyfa­scis­tisk, eller är pri­vi­le­gi­e­rad nog för att oroa sig mer för höjd skatt än att bli mör­dad av en nazist, en sve­ri­ge­de­mo­kra­tisk stat eller dö under för­ned­ran­de för­hål­lan­den i mode­rat väl­färd.

Enträgna försök att dölja motiven

På det där slag­fäl­tet kun­de jag inte få ur för­fat­ta­ren var­för han valt en såpass kon­tro­ver­si­ell mark­nads­fö­rings­text till sin bok. Han påstod att jag ljög när jag påpe­ka­de att många för nyfa­scis­men vik­ti­ga rös­ter trängs i hans hyll­nings­kör. I dagar­na har det visat sig att han är smar­ta­re i för­hål­lan­de till de som svär­mar åt honom än vad Katarina Janouch är.

Hon läm­na­de inte ite­ra­tio­nen av Stå upp för-grup­per­na som dedi­ke­rats till hen­ne för­rän hon ham­nat i kon­flikt med grupp­med­lem­mar­na om hur den bor­de se ut med avse­en­de på ult­ra­na­tio­na­lis­tisk och par­ti­po­li­tisk pro­pa­gan­da.

TS var smar­ta­re och höll distan­sen redan från bör­jan.

Men när man pekar på hans egna kom­men­tarsfält behö­ver han ankla­ga en för att lju­ga eller ta till andra knep. Som att till­vi­ta soci­al­de­mo­kra­tin en ras­bi­o­lo­gisk histo­ria på klas­siskt högerex­tremt sätt. ‘Du kal­lar mig nazist men du är min­sann än mer nazist än jag är för du är sos­se och ni var nazis­ter förr’. Arrangören som bju­dit in honom lät det bero men tog sig tiden att påstå att jag var krän­kan­de. Vilket i och för sig kan vara sant men jag har ännu inte sett någon argu­men­te­ra sak­ligt för det uti­från vad jag fak­tiskt skrev i den trå­den.

Vad behöver socialdemokratin göra?

Runtom i lan­det sli­ter poli­ti­ker i håret och kvi­der i ensam­ma stun­der över att vi lever allt läng­re i ej arbets­för ålder. Det här är något som alla som varit i kon­takt med prak­tisk poli­tik vet. Vi blir fler, vi blir äldre, vi lever läng­re och vi vill inte löne­ar­be­ta ända in i döden, ej hel­ler bli för­va­ra­de i ensam­het i anstaltslo­ka­ler. Vi behö­ver uppen­bar­li­gen för­änd­ra något för att vi inte ska ham­na i situ­a­tio­nen att det lig­ger gam­la män­ni­skor och dör i högar vid gat­hör­nen. Vad göra?

Socialdemokratins svar har varit att öka befolk­ning­ens stor­lek och för­sö­ka utjäm­na klas­sam­häl­lets ojäm­lik­he­ter efter bäs­ta för­må­ga, utan att göra skill­nad mel­lan män­ni­ska och män­ni­ska. Den som flyr kött­kvar­nar­na i Irak, Syrien eller Jemen har inte mindre rätt till ett tryggt medel­klass­liv än vad jag har. Antingen så ska vi båda ha det, eller ing­en av oss. Jag är inte fri så länge andra är ofria.

TS lös­ning är en annan.

Han vill att vi ska utnytt­ja den enor­ma reserv­ar­bets­kraft som sit­ter i kon­cent­ra­tions­lä­ger långt ifrån Sverige genom att sät­ta upp fil­ter längs grän­sen som prö­var om den som vill kom­ma hit är till­räck­ligt lön­sam för att ock­så få skydd, eller använ­da FN som byrå­kra­tiskt organ. Argumentationen tar avstamp i skräm­sel­tak­tik, kri­mi­nal­sta­tisti­kens över­re­pre­sen­ta­tions­tal och andra sta­tis­tis­ka knep för att fram­stäl­la vad några få i en stör­re grupp gör som uttryck för hela grup­pens karak­tär. Vi ska väl­ja bland de som har skydds­käl och utnytt­ja situ­a­tio­nen att fler och fler flyr de krig vi för­sör­jer med vapen och legi­ti­mi­tet. Om du är drab­bad av vår krig­fö­ring kan du få skydd om du enligt någon poli­tisk mall ver­kar se till­räck­ligt attrak­tiv ut. Det är ett punk­te­ran­de av den mänsk­li­ga rät­tig­he­ten att söka asyl, om än via diver­se reto­ris­ka kru­me­lu­rer där läsa­rens käns­la är vik­ti­ga­re än vad som fak­tiskt sägs.

Invandrarföraktet är en dimridå

Beskattningen har vack­lat som en ler­ko­loss i decen­ni­er och vi vet att platt beskatt­ning och beskatt­ning på arbe­te är på väg att have­re­ra som väl­färds­fi­nan­sie­ring. Att inför det peka ut invand­ra­ren som boven är inte mer än en dim­ri­då som tar blic­ken från de bor­ger­li­ga makt­ha­va­re som sät­ter käp­par i hju­len för att hindra skat­te­re­form. De vill se våra gemen­sam­ma egen­do­mar rutt­na så att de får säl­ja dem till vrak­pris till sina kom­pi­sar, och, så att säga, läm­na oss åt vårt öde. Att TS före­slår arvs- och fas­tig­hets­be­skatt­ning för­tar inte att det här är vad han del­tar i.

Teknikutvecklingen är oer­hört mäk­tig och bry­ter ned gam­la skydd mot tyran­ni och för­tryck, sam­ti­digt som det för de flesta är svårt att tän­ka sig någon annan kraft som lös­ning på soci­a­la spän­ning­ar och utma­ning­ar. Mot den bak­grun­den är det märk­ligt att det är soci­alt utsat­ta män­ni­skor från krigs­här­dar och som flyr misär utpe­kas som det sto­ra hotet. Den där tek­nik­ut­veck­ling­en används ju för att hindra dem från att ta sig hit, hur kan det vara de som är mak­ten vi bör oroa oss för?

Demokratins grundvalar vacklar

Demokratin är i fara. Den som finns. Det finns knappt poli­ti­ker som vågar tala i annat än kon­ser­va­ti­va, beva­ran­de ter­mer när de säger demo­kra­ti.

Demokratin måste för­sva­ras, vär­de­ring­ar inskär­pas, men ing­en talar om vad vi ska demo­kra­ti­se­ra här­näst.

Att tryck­fri­he­ten ersatts med en långt snä­va­re och före­tag­sa­me­ri­kansk mass­kom­mu­ni­ka­tion pro­ble­ma­ti­se­ras i stort sett inte. Vi vet att kli­mat­för­änd­ring­ar och krig kom­mer att dri­va på den störs­ta migra­tion mänsk­lig­he­ten någon­sin sett under de kom­man­de decen­ni­er­na.

Vi bor­de för­be­re­da oss på att ta emot tio­tals mil­jo­ner män­ni­skor i Sverige, för vi kan inte räk­na med att andra län­der kom­mer att göra det. Sverige måste bli hela värl­dens soci­al­by­rå, och vara stolt över det. Eller inspi­re­ra fler län­der till att ta sam­ma ansvar. Något annat alter­na­tiv finns inte. När vi ser till­ba­ka på den här tiden och hur vi bara lun­ka­de på medan mil­jo­ner och åter mil­jo­ner män­ni­skor fast­na­de i läger, utrot­nings­pro­jekt och utsug­ning, så kom­mer vi att skäm­mas, och det med rät­ta.

‘Invandringskritiken’ tystar det humanitära samvetet

Ingen ‘invand­rings­kri­tisk’ bok i hela värl­den kan änd­ra på det här. I bäs­ta fall är en sådan ett nihi­lis­tiskt reso­ne­mang om hur vi kan tän­ka för att stå ut med att se med­män­ni­skor drunk­na i flyk­ten, bli gal­na av lägermil­jö­er och ta till vapen för att åtminsto­ne dö i strid istäl­let för tristess. Det är ock­så en funk­tion hos den där boken, många av de som intres­se­rar sig för den vill på något plan ha ‘fak­tatung’ läs­ning om var­för de kan fort­sät­ta igno­re­ra huma­ni­tä­ra kri­ser av en gro­tesk omfatt­ning.

I den här situ­a­tio­nen är det i bäs­ta fall en slags snut­te­filt att idiss­la den där boken. Den är en berät­tel­se för folk som bara måste dröm­ma ihop att det är invand­ra­ren det är fel på och inte det mesta annat. Därför är den ock­så oin­tres­sant för en soci­al­de­mo­krat. Ovärdig att ta som ett seri­öst bidrag till en livs­av­gö­ran­de, mänsk­lig­hets­av­gö­ran­de, dis­kus­sion.

Det är inte ansvars­fullt att använ­da aka­de­miska meri­ter till att säl­ja en sådan berät­tel­se, ej hel­ler att använ­da de nyfa­scis­tis­ka svär­mar­na som spinn­dok­to­rer för att göra det. Det är direkt ansvars­löst att ge det en scen och legi­ti­mi­tet. Sverige kan bätt­re och för­tjä­nar bätt­re. Världen för­tjä­nar bätt­re än så.

Att förorda humanitär lagstiftning leder till hårda angrepp

Jag tar rätt lätt på ned­sät­tan­de omdö­men om mig. Kalla mig obe­hag­lig, elak och mob­ba­re. Det är lugnt. Mitt liv är kort, jag är snart död och då spe­lar ing­et av det någon roll. Men det spe­lar roll att vi för­va­rar flyk­ting­ar från krig vi för­sör­jer med vapen i kon­cent­ra­tions­lä­ger. Det spe­lar roll att vi köper såda­na för­va­rings­tjäns­ter av dik­ta­to­rer och ban­di­ter. Därför spe­lar det mig ing­en stör­re roll när folk sit­ter och spe­ku­le­rar i att jag tog min hust­rus efter­namn för att jag varit kri­mi­nell (det har jag varit, men det var inte där­för), eller beskäf­tigt säger att min pro­fil­bild är avslö­jan­de, eller annars häng­er ut mig. Det är okej. När jag dör lär jag i vart fall inte vara intres­se­rad av er upp­skatt­ning eller vad ni kan ge mig. Era liv är för torf­ti­ga för att ni ska kun­na lyf­ta er något över per­son­på­hop­pens nivå och det är inte mitt ansvar. Ni är vux­na män­ni­skor, bete er som såda­na.

Det spe­lar roll att så många svenskar vill tän­ka på de vi för­va­rar på sådant vis som våld­täkts­au­to­ma­to­ner, gal­na vålds­ver­ka­re och sex­is­tis­ka as. Och bara så. Till även­tyrs, när situ­a­tio­nen krä­ver det, kanske ock­så som en poten­ti­ell rekry­te­rings­grund till kneg på sam­häl­lets bak­si­da. Men inte mer. Inget eget ansvar, ing­en natio­nell själv­kri­tik, bara tjat om hur invand­ra­re är ett hot, en far­lig kraft, något som väl­ler in över grän­ser­na i ett stor­ska­ligt expe­ri­ment med mas­sin­vand­ring från tred­je värl­dens skum­ma och far­li­ga avkro­kar.

Om de som är till­skyn­da­re av den berät­tel­se TS säl­jer kal­lar mig elak och mob­ba­re är det okej med mig. Det är nog så ni bor­de kän­na, för ni måste väl­ja, hans berät­tel­se eller min, och eftersom min är väl­mo­ti­ve­rad åter­står…

Avslutande ord

Jag tyc­ker fort­fa­ran­de att det är befängt att ge det en platt­form. Det är inte soci­al­de­mo­kra­tiskt att lyf­ta fram reso­ne­mang och mate­ri­al av det här sla­get som om det är värt att ta på all­var. Att för­fat­ta­ren dess­utom är lagd åt högerex­trem histo­ri­e­re­vi­sio­nism om vårt par­ti under­stry­ker det olämp­li­ga i att bju­da in honom, för­sva­ra honom eller accep­te­ra att hans svär­mar age­rar ostört i ens kom­men­tarsfält. Det bär mig av det skä­let emot att ens skri­va en sam­man­fatt­ning av mina per­spek­tiv på boken.

Men här är vi nu.

6 kommentarer Kommentera du också
  1. Det är en klok syn­punkt att alla skat­te­sub­ven­tio­ner kostar sam­häl­let peng­ar. Just nu beta­lar bara en högin­komst­ta­ga­re 51 % i skatt, d v s sub­ven­tio­ne­ras med 49 %. De peng­ar­na skul­le sam­häl­let kun­na använ­da till bätt­re ting än egen vin­ning för dem som redan har myc­ket. Drivkraften att arbe­ta och star­ta före­tag ska vara att byg­ga folk­hem­met Sverige. Hand i hand vi vandra mot soci­a­lis­mens för­lo­va­de land! ?

  2. Jasså, här bedrivs cen­sur eftersom min tidi­ga­re kom­men­tar inte läng­re finns här! Den var för­mod­li­gen obe­kväm i blog­gens syf­te!

  3. Tino är väl en av de som har något vet­tigt att kom­ma med och han har säkert en del att infor­me­ra soci­al­de­mo­kra­tis­ka struts­po­li­ti­ker om som de gör allt för att se bort ifrån i sin oänd­li­ga god­het.

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).