Den besynnerliga kontakten med Ledarsidorna​.se

Varför “Ledarsidan”?

Ledarsidan​.nu är ett resul­tat av att ett gäng unga skri­ben­ter kän­de att det behöv­des en stark, obe­ro­en­de, soci­al­de­mo­kra­tisk röst på nätet.

Namnet till­kom av en ren till­fäl­lig­het.

Vi som skri­ver här satt en kväll och “brainstor­ma­de”. Bland nam­nen som dök upp, under den­na pro­ce­dur, fanns Opinionsverket (tyvärr taget, dum­ma LO!), Manifestet, Trots Allt! (som en hom­ma­ge till den gam­la anti­na­zis­tis­ka tid­skrif­ten med sam­ma namn, utgi­ven av Ture Nerman) med mera.

Vi skäm­ta­de vid ett till­fäl­le om hur det soci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­et ibland benämns som “Partiet”, med stort P. Eftersom det­ta är en opi­ni­ons­blogg ansågs det pas­san­de att allu­de­ra till “Partiet” med nam­net Ledarsidan, det vill säga med stort L. Detta var allt­så ett val som inbe­grep ett stort mått av själ­vi­ro­ni.

Lika lite som Socialdemokraterna kan göra anspråk på “Partiet” med ensam­rätt, kan vi göra anspråk på Ledarsidan med någon ensam­rätt alls. Det är ju trots allt ett begrepp som är deskrip­tivt för en sida, van­ligtvis i en tid­ning, där den poli­tis­ka redak­tio­nens åsik­ter uttrycks. Vi exi­ste­rar såle­des i fred­lig sam­va­ro med ledar­si­dor­na på SVD, DN, Aftonbladet, Expressen, Nerikes Allehanda, Upsala Nya Tidning, med fle­ra.

Den vik­ti­ga skill­na­den mel­lan oss och andra ‘ledar­si­dor’ är dock att vi skri­ver helt på ide­ell basis. Det sker på vår fri­tid, i egen­skap av pri­vat­per­so­ner. Vi har inga som helst för­värvs­syf­ten och vår verk­sam­het är inkomst­be­fri­ad, sna­rast anti-kom­mer­si­ell. Vår gemen­sam­ma lin­je är demo­kra­tisk soci­a­lism, femi­nism och anti­ra­sism. Vidare vill vi vär­na veten­skap, mot irr­lä­ror. Bidra till folk­bild­ning och mot­ver­ka myt­bild­ning och popu­lism. Allt det­ta går att läsa om här.

Vi var allt­så nöj­da med vår nya hob­by.

Det var dock en part som inte såg sär­skilt fred­ligt på vårt blog­gan­de. 

En bisarr konversation

Så snart vi hade dra­git igång fick vi mot­ta ett antal märk­li­ga med­de­lan­den från redak­tö­ren för “L – Ledarsidorna​.se – Alltid i oppo­si­tion”, hädan­ef­ter “Ledarsidorna​.se”.

Detta är en webb­plats som mer­par­ten av vår redak­tion inte kän­de till sedan tidi­ga­re och som ing­en över huvud taget hade i åtan­ke när vi val­de namn. Men vi har bli­vit varse om att de är hyf­sat popu­lä­ra i vis­sa kretsar.

Vi tän­ker inte recen­se­ra deras verk­sam­het utför­li­ga­re här. Ledarsidorna​.se gör i vart fall anspråk på att vara en soci­al­de­mo­kra­tisk webb­plats. Av inne­hål­let drar dock vi andra slut­sat­ser.

Vi, ett gäng ung­do­mar som tyc­ker om att skri­va på fri­ti­den, ankla­ga­des dock ome­del­bart för varu­mär­kes­in­trång och varskod­des om att en advo­kat min­sann hade kopp­lats in.

Faksimil Twitter

 

Det antyd­des även att vi skul­le vara en par­ti­ledd kon­spi­ra­tion mot Ledarsidorna​.se. Vilket var lite väl smick­ran­de för vårt hob­by­ar­range­mang till hem­si­da, has­tigt upp­förd av ett par tek­niskt illi­te­ra­ta yng­ling­ar.

 

Faksimil Twitter

Vi blev såklart choc­ka­de över att en per­son som gör anspråk på att vara seri­ös opi­ni­ons­bil­da­re hade en såpass miss­unn­sam inställ­ning till ett ide­ellt blog­gi­ni­ti­a­tiv.

Än mer choc­ka­de blev vi när vi, helt ur det blå, ankla­ga­des för att bedri­va brotts­lig verk­sam­het.

Faksimil Twitter.

Den påflug­na tonen gjor­de såklart vår dåva­ran­de twit­ter-admi­nist­ra­tör smått oro­lig.

Hen erbjöd sig där­för att ringa upp den “advo­kat” eller det “juri­dis­ka ombud” som Ledarsidorna​.se sade sig före­trä­das av. Hen tog avstånd från even­tu­el­la “intrång” som drab­bat dem, var­för vi nu skul­le ha något med des­sa att göra. Vi vill utnytt­ja vår grund­lags­stad­ga­de rätt att bil­da opi­ni­on, inte jäv­las med andra medelst brotts­li­ga meto­der.

I det fort­sat­ta sam­ta­let erbju­der vi oss även att ringa den utre­da­re eller polis­re­gi­on som hand­har utred­ning­en om det data­in­trång som Ledarsidorna​.se ska ha bli­vit utsat­ta för.

Faksimil Twitter
Faksimil Twitter. Klicka för för­sto­ring.

Detta får ing­et gehör. Istället fort­sät­ter ankla­gel­ser­na om brotts­lig­het. Vi erbju­der oss även fort­sätt­nings­vis att reso­ne­ra med even­tu­el­la juri­dis­ka ombud, men det­ta avvi­sas kon­se­kvent och vi beskylls för att vara ovil­li­ga att sam­ar­be­ta.

Faksimil Twitter. Klicka för för­sto­ring.

Vi approche­ra­des med täm­li­gen hår­da ankla­gel­ser och det är såle­des inte helt orim­ligt att vår dåva­ran­de Twitter-admi­nist­ra­tör i en sådan situ­a­tion hell­re sam­ta­lar med en jurist eller de rätts­vår­dan­de myn­dig­he­ter­na, istäl­let för att ris­ke­ra att häng­as ut på Twitter med åtföl­jan­de upp­båd.

Faksimil Twitter. Klicka för för­sto­ring.

Ledarsidorna​.se fort­sat­te sedan med att dedi­ke­ra långa Facebook-upp­da­te­ring­ar åt vår hems­ka verk­sam­het. Eftersom vi inte erbju­dits någon jurist att reso­ne­ra med bör­ja­de vi göra egna efter­forsk­ning­ar. Vid det här laget var fle­ra i redak­tio­nen ganska skär­ra­de, inte minst av det drev som gick i Ledarsidorna.se:s kom­men­tarsfält, där vi ankla­ga­des för allt möj­ligt olus­tigt.

Men vi kän­de ändå att något inte stäm­de och vi hade såklart ing­en lust att hör­sam­ma olus­ti­ga med­de­lan­den med fals­ka brottsan­kla­gel­ser. 

Hur var det nu med varumärket?

Vi bör­ja­de med en enkel slag­ning i Patent- och regi­stre­rings­ver­kets (PRV) varu­mär­kes­da­ta­bas.

Där fram­går det myc­ket rik­tigt att invest­ment­bo­la­get Greycat Solutions Invest Ltd, base­rat i London, (vi åter­kom­mer till det­ta sena­re), ansökt om varu­mär­kes­skydd.

Faksimil från svensk varu­mär­kes­da­ta­bas. “Figur” mas­kad av upp­hovs­rätts­li­ga skäl. Klicka för för­sto­ring.

Det rör sig dock om en ansö­kan som ännu inte hand­lagts fär­digt av PRV.

Det finns, för att för­enkla det något, två huvud­ty­per av varu­mär­kes­skydd som är rele­van­ta i sam­man­hang­et.

Det ena kal­las för ord­mär­ke och omfat­tar en viss orda­ly­del­se, exem­pel­vis “Lacoste” eller “Coca Cola”.

Det går inte att varu­mär­kes­skyd­da ord­mär­ken som är beskri­van­de för den vara eller tjänst som till­han­da­hålls under varu­mär­ket. Det inne­bär att en stol­fabrik inte kan varu­mär­kes­skyd­da ordet “stol”, en tid­ning kan inte göra anspråk på varu­mär­kes­skydd för “tid­skrift” och en mas­sa­gesa­long kan inte varu­mär­kes­skyd­da “mas­sa­ge” eller för den delen “mas­sa­gesa­long”. Ganska rim­ligt när man tän­ker efter. Det skul­le näm­li­gen inne­bä­ra ganska påtag­li­ga inskränk­ning­ar i ytt­ran­de­fri­he­ten.

Det andra kal­las för figur­mär­ke och omfat­tar, enkelt uttryckt, en logo­typ eller gra­fisk pro­fil.

Greycat Solutions Invest Ltd har ansökt om varu­mär­kes­skydd för ett figur­mär­ke. Det är inte så kons­tigt vid vida­re efter­tan­ke. “Ledarsidorna” är ett all­de­les för gene­riskt uttryck, beskri­van­de för den aktu­el­la tjäns­ten, för att kun­na varu­mär­kes­skyd­das. Istället varu­mär­kes­skyd­dar man sin log­ga som inne­hål­ler en bild på en man i en fåtölj, åtföljt av tex­ten “L Ledarsidorna​.se Alltid i oppo­si­tion”, avfat­tat med ett lite udda typ­snitt.

Faksimil från Svensk varu­mär­kes­da­ta­bas. “Figur” mas­kad av upp­hovs­rätts­li­ga skäl. Klicka för för­sto­ring.

Vi hade såklart hop­pats att varu­mär­kes­an­sö­kan skul­le ange något fysiskt juri­diskt ombud som vi kun­de ringa för att reda ut oklar­he­ter­na.

Men istäl­let visar det sig vara ett bolag regi­stre­rat på Malta, som går under nam­net Formir Ltd. Det visar sig vara ett före­tag som erbju­der lös­ning­ar för att star­ta så kal­la­de off-sho­re före­tag och att flyt­ta till­gång­ar till utländs­ka bank­kon­ton.

Vi kon­tak­ta­de en lek­tor i juri­dik vid en av de juri­dis­ka fakul­te­ter­na i Sverige och frå­ga­de vad hen ansåg om vårt täm­li­gen kon­kre­ta fall. Det svar vi fick var unge­fär föl­jan­de.

 1. Det går inte att varu­mär­kes­skyd­da gene­ris­ka beteck­ning­ar, vil­ket hen trod­de var den pri­mä­ra orsa­ken till att Ledarsidorna​.se ansökt om figur­mär­kes­skydd. Ordmärket hade varit allt­för gene­riskt och deskrip­tivt för att erhål­la skydd.
 2. Läs innan­till i varu­mär­ke­s­la­gen! Varumärkesskyddet är ett skydd avsett för närings­verk­sam­het. “Näring” är för­vis­so ett brett begrepp inom ramen för varu­mär­ke­s­la­gen, men en helt ide­ell blogg som vår, vil­ken inte tar emot några dona­tio­ner eller erhål­ler reklamin­täk­ter, utgör ing­en sådan närings­verk­sam­het som skul­le kun­na inkräk­ta på det aktu­el­la varu­mär­ket. Som för övrigt inte ens är regi­stre­rat ännu.

För den som vill för­dju­pa sig lite rekom­men­de­ras föl­jan­de arti­kel i Juridisk pub­li­ka­tion.

När det­ta var klar­lagt upp­kom dock fler frå­ge­tec­ken.

Vad är egentligen Ledarsidorna​.se?

Våra efter­forsk­ning­ar led­de till en del följd­frå­gor som vi fin­ner intres­san­ta att berö­ra i det­ta ären­de.

På Ledarsidorna​.se anges:

Faksimil från Ledarsidorna​.se

När man läser det ovanstå­en­de så instäl­ler sig ome­del­bart frå­gan: var­för är det då ett utländskt bolag, Greycat Solutions Invest Ltd, som ansökt om varu­mär­kes­skydd hos PRV

Det hela fram­står som ännu märk­li­ga­re när det i varu­mär­kes­an­sö­kan upp­giv­na ombu­det är ett mal­te­siskt före­tag, Formir Ltd, vars verk­sam­het till stör­re delen ver­kar bestå i att erbju­da “enkla lös­ning­ar” för att star­ta off-sho­re före­tag, sät­ta upp utländs­ka bank­kon­ton och dylikt (se ovan under “Hur var det nu med varu­mär­ket?”).

Vi kän­ner inte till några ide­el­la för­e­ning­ar, eller hob­by­verk­sam­he­ter, som begag­nar sig av såda­na lös­ning­ar. Som låter utländs­ka invest­ment­bo­lag ansö­ka om varu­mär­kes­skydd, för att fre­da den ide­el­la verk­sam­he­tens beteck­ning från använd­ning inom annan närings­verk­sam­het. Eller i den mån man bedri­ver viss näring vid sidan av det ide­el­la, från att kom­mer­si­el­la kon­kur­ren­ter begag­nar sig av för­e­ning­ens namn.

Ur juri­disk syn­punkt finns såklart ing­et för oss att invän­da mot det­ta. Ledarsidorna​.se har all rätt att orga­ni­se­ra sin verk­sam­het på vil­ket sätt de vill.

Men det fram­står, milt uttryckt, som täm­li­gen ori­gi­nellt. 

 

7 kommentarer Kommentera du också
 1. Det uppen­ba­ra sva­ret är att Westerholm/​ ledar​si​dor​na​.se inte alls har ansökt­nom något varu­mär­kes­skydd. Han snac­kar bara strunt. Det finns nog ing­en advo­kat hel­ler (vil­ket är anled­ning­en till att ninin­te fåt kon­tak­ta honom/​henne). Det mal­te­sis­ka bola­get har nog ing­et med Westerholm att göra. Jag skul­le tro att de har ansökt om mäng­der med varu­mär­ken.

  Mitt råd, strun­ta i det­ta.

 2. Det är själv­klart att han (JW) rea­ge­rar. Det är uppen­bart att det blir miss­upp­fatt­ning­ar om vil­ken sida man är på. Och Ledarsidorna​.se har ändå fått ett vis­st grepp i debatt­flö­det. Märkligt att ni mis­sat det.

  Byt namn så är väl saken ur värl­den. Han var först.

  Ps. Bara en all­män reflek­tion. Jag har ing­et med honom att göra.

 3. Har kom­men­te­rat tidi­ga­re och vän­ta­de att kun­na se min kom­men­tar betr min syn på den här batal­jen. Detta både uti­från att jag kän­ner Johan W, vars kun­ska­per och erfa­ren­he­ter före­fal­ler mötas av igno­rans, och för att jag har för­stå­el­se för om han utgår från att er sajt till­kom­mit på rent djä­vulskap. Jag delar inte all­tid hans åsik­ter, men tyc­ker att han är värd ett bätt­re öde än att bak­ta­las av andra, som i ord men knap­past i hand­ling visar sig vara hans par­ti­kam­ra­ter – soci­al­de­mo­kra­ter. Har egna erfa­ren­he­ter av att som intern kri­ti­ker inom S pla­ce­ras i kyl­skåpet – jag lös­te det med att läm­na S år 1986, efter mer än 30 år, som aktiv med­lem. Detta utan bul­ler och bång då jag vil­le var­ken mig själv eller par­ti­et illa. Ledare och/​eller akti­vis­ter, som inte kla­rar av att se vär­det av kri­tis­ka syn­punk­ter, har inte för­stått vad som leder till en orga­ni­sa­tions fris­ka växt.

 4. Lycka till med att svart­må­la Ledarsidorna​.se som redan bli­vit en insti­tu­tion bland dem som vill veta mer än msm:s poli­tiskt kor­rek­ta fake news.
  Det är för­stå­e­ligt att ledar​si​dor​na​.se är en PITA för eta­blis­se­mang­et som valt att inte ge rätt infor­ma­tion, att vinkla och för­ti­ga. Ibland pga ren inkom­pe­tens, men ock­så ofta för att hjäl­pa till med för­stö­rel­sen av natio­nen Sverige.
  Det är mer tro­ligt att ni vill jäklas med ledar​si​dor​na​.se än att ni “råka­de” väl­ja det nam­net.
  Vad hade ni tänkt kom­ma med för fak­ta och djuplo­dan­de kun­ska­per när ni inte ens säger er kän­na till ledar​si​dor​na​.se?? Jisses …

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).