Anna Kinberg Batra har fel

Faksimil Twitter

Faksimil Twitter. Profilbild cen­su­re­rad av upp­hovs­rätts­li­ga skäl. 

Så här skrev Anna Kinberg Batra idag (se bild). Tweeten inne­hål­ler så många tvek­sam­he­ter och frå­ge­tec­ken att jag fin­ner anled­ning att reda ut ett och annat.

Enligt arti­kel 14 i FN:s all­män­na för­kla­ring om de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na har var och en rätt att i andra län­der söka och åtnju­ta asyl från för­föl­jel­se. Så långt bor­de jag och Moderaternas par­ti­le­da­re vara över­ens, det är ju trots allt en mänsk­lig rät­tig­het. Rätten att söka asyl fram­går även av EU-stad­gan om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Denna mänsk­li­ga rät­tig­het kän­ner Anna för­hopp­nings­vis till och det råder här knap­past några tvek­sam­he­ter. Nu till twee­ten.

Mening num­mer ett. Det är givetvis kor­rekt att den som nekas asyl ska läm­na lan­det. Vägrar en per­son som ska läm­na lan­det att instäl­la sig hos Migrationsverket så går ären­det vida­re till poli­sen som i sin tur efter­ly­ser per­so­nen. En sådan efter­lyst per­son kan fri­hets­be­rö­vas genom för­var om grun­der­na för för­var enligt 6 kap 2§ utlän­nings­la­gen är upp­fyll­da. Huruvida Anna har koll på utlän­nings­la­gen eller ej tän­ker jag inte utta­la mig om, men då hon tro­li­gen har gott om lag­kun­ni­ga i sin när­het så bör hon kun­na råd­gö­ra med någon innan pub­li­ce­ring, så myc­ket vill jag ändå kun­na krä­va av våra poli­ti­ker.

Nu kom­mer vi till den andra mening­en, och det är nu det blir rik­tigt intres­sant. ”Om det hade fun­ge­rat som det ska (skul­le?) hade 39-åring­en inte varit på Drottninggatan i fre­dags. ” Nej, nej och nej. Personer som löper risk att utsät­tas för tor­tyr får inte utvi­sas. Det är ett abso­lut för­bud som gäl­ler alla sta­ter. Det fast­slås i arti­kel 3 i FN:s kon­ven­tion mot tor­tyr och annan grym, omänsk­lig eller för­ned­ran­de behand­ling eller bestraff­ning. Europadomstolens prax­is är även den tyd­lig med att arti­kel 3 i Europakonventionen omfat­tar för­bud mot utvis­ning, avvis­ning eller utläm­ning om en per­son ris­ke­rar att utsät­tas för tor­tyr.

När det gäl­ler att ut- eller avvi­sa per­so­ner till Uzbekistan krävs för­sik­tig­het då Uzbekiska med­bor­ga­re löper risk att utsät­tas för just tor­tyr eller annan grym, omänsk­lig behand­ling. Om situ­a­tio­nen i Uzbekistan hade sett annorlun­da ut, då hade möj­li­gen inte 39-åring­en varit på Drottninggatan i fre­dags. Huruvida Anna har koll på situ­a­tio­nen i Uzbekistan, eller för de Uzbeker som ägnar exem­pel­vis ägnar sig åt viss reli­gi­ons­ut­öv­ning eller poli­tiskt oppo­si­tio­nellt arbe­te tän­ker jag inte utta­la mig om. Men, att en par­ti­le­da­re för Sveriges näst störs­ta par­ti bör ha koll på det, så myc­ket vill jag ändå kun­na krä­va av våra poli­ti­ker.

Systemet har allt­så ”fun­ge­rat som det ska” även i det här fal­let. Myndigheterna har age­rat i enlig­het med lag. Kinberg Batras utta­lan­de är där­för minst ett uttryck för en beklag­lig okun­nig­het. Mer san­no­likt är att hon tar till­fäl­let i akt att vin­na popu­lis­tis­ka sym­pa­ti­er. Alla per­so­ner som inte utvi­sas på grund av risk för tor­tyr begår inte ter­ror­brott och det vore i strid med inter­na­tio­nell rätt att verk­stäl­la gene­rel­la utvis­ning­ar av per­so­ner som ris­ke­rar tor­tyr.

Ett öppet, demo­kra­tiskt och rätts­sä­kert sam­häl­le är inte per­fekt. Men det är myc­ket bätt­re än alter­na­ti­ven. Att som före­trä­da­re för Sveriges störs­ta oppo­si­tions­par­ti under­mi­ne­ra rätts­sta­ten med popu­lis­tisk reto­rik är minst sagt anmärk­nings­värt. För det är pre­cis det­ta sam­häl­le, präg­lat av respekt för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och rätts­sä­ker­het, som ter­ro­ris­ter­na vill sät­ta i sank. Låt oss inte gå deras ären­den.

En kommentar Kommentera du också
  1. Ingen som rea­ge­rar? eller är det som det bru­kar, att alla som har en avvi­kan­de åsikt blir rade­ra­de? I vil­ket fall som helst så har du fel i påstå­en­det att man inte kan utvi­sa till Uzbekistan! Sverige har redan utvi­sat dit både tvångs­ut­vi­sat och fri­vil­ligut­vi­sat! Det har Ygeman själv sagt! Det andra är ditt nak­na påstå­en­de att man har rätt att söka asyl i andra län­der utan att läsa res­ten! Där står näm­li­gen att man skall söka asyl i det första säk­ra lannd man kom­mer till! Och det är knap­past Sverige! Om du nu ska fort­sät­ta och lju­ga och vinkla verk­lig­he­ten på den här sidan så gör det så det hål­ler!

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).