Hysteriska högerparadoxer i genusdebatten

Vi pub­li­ce­ra­de i dag en krö­ni­ka av Andreas Önnerfors, docent i idé- och lär­doms­hi­sto­ria, som hand­lar om den härd­smäl­ta som ägt rum i debat­ten om kön under de senas­te vec­kor­na.

Kortslutningen ver­kar vara som mest utta­lad inom den svenska högern.

Först skrev psy­ki­a­tern David Eberhard en text på SVT Opinion (3/​4) om att ”låta poj­kar vara poj­kar och flic­kor vara flic­kor.” som en reak­tion på ett repor­ta­ge i Aktuellt om två flic­kor som upp­fost­rats som så kal­la­de “hen­barn”. Eberhards text hyl­las vitt och brett bland namn­kun­ni­ga höger­de­bat­tö­rer.

Dagen efter upp­da­gas i Kalla Fakta (4/​4) att en mus­limsk fri­sko­la tilläm­pat könsupp­de­lad pla­ce­ring i skol­bus­sen. Samma per­so­ner som ivrigt spred Eberhards text för­vand­las helt plöts­ligt till hög­ljud­da kri­ti­ker av könsupp­del­ning.

Låt poj­kar vara poj­kar och flic­kor vara flic­kor – så länge de inte är mus­li­mer?

Allra tyd­li­gast blir den­na para­dox i SvD:s ledar­skri­bent Ivar Arpis twit­ter­flö­de:

Twitter Ivar Arpi
Skärmavbild av Ivar Arpis twit­ter­flö­de. Profilbild cen­su­re­rad av upp­hovs­rätts­li­ga skäl.

Om det­ta är den mest strin­gen­ta ana­lys i genus­frå­gor som den svenska högern kan pre­ste­ra i dag bör man göra en seri­ös över­syn av sin kom­pe­tens­för­sörj­ning.

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).