Första fallet av våldsbejakande kapitalism? Den tyske fotbollsterroristen ville åt ”snabba cash”

Den 12 april explo­de­ra­de tre impro­vi­se­ra­de spräng­me­del vid väg­kan­ten när tys­ka fot­bollsla­get BVB var på väg med sin buss till en Champions-League match mot AS Monaco. Laget var nära en kata­strof, en av spe­lar­na bröt hand­le­den, metall­bi­tar slung­a­des in i bus­sen och ska­da­de många.

De första spå­ren peka­de mot isla­mis­ter, ett klum­pigt for­mu­le­rat bekännar­brev läm­na­des nära plat­sen. Kontra-jiha­dis­ter­na jubla­de över ytter­li­ga­re ett tec­ken på Europas sna­ra under­gång. Senare till­kom både väns­ter- och höger­ra­di­ka­la bekän­nel­ser.

Men ter­ro­rist­at­tac­ken kan myc­ket väl vara den första som utförts genom kapi­ta­lis­tisk radi­ka­li­se­ring eller vålds­be­ja­kan­de kapi­ta­lism. Tyska media rap­por­te­rar idag, 21 april, att man har gri­pit ”ensam­var­gen” tysk-rys­sen Sergej W. (28) som utför­de dådet för att mani­pu­le­ra BVB:s akti­e­kurs och genom att ingå vads­lag­ning om kurs­för­änd­ring­en max­i­me­ra vins­ten för sina sat­sa­de peng­ar.

Terroristattacken skul­le sän­ka akti­ens kurs, och Sergej W. räk­na­de kall­blo­digt med att det våld som han använ­de för att öka sin egen vin­ning var poten­ti­ellt död­ligt. Hade hans plan inte avslö­jats hade han för­verk­li­gad en sann kapi­ta­lis­tisk dröm: vinst­max­i­me­ring till var­je pris och utan någon som helst kon­se­kven­sa­na­lys.

Likt många jiha­dis­tis­ka ter­ro­ris­ter är Sergej W. (el)ingenjör och har det egent­li­gen gott ställt. Betraktar man hans ålder till­hör Sergej W. den så kal­la­de gene­ra­tion Y som sna­ra­ra­re dyr­kar (snabbt gene­re­rad) rike­dom fram­för pro­fes­sio­nell erfa­ren­het och meri­to­kra­ti.

Det är vär­de­ring­ar som reso­ne­rar väl bland Sveriges unga och deras poli­tis­ka sym­pa­ti­er, vil­ket en under­sök­ning från Ungdomsbarometern nyli­gen pekar på.

Terrordådet mot BVB-bus­sen bor­de kun­na ge många upp­slag för att stu­de­ra sam­ban­det mel­lan kapi­ta­lism som ide­o­lo­gi och radi­ka­li­se­ring­en den­na ide­o­lo­gi för med sig in i vålds­be­ja­kan­de extre­mism.

Andreas Önnerfors, docent i idé- och lär­doms­hi­sto­ria

 

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).