Regeringen anmäls för folkmord, det här är orsaken till att förundersökning aldrig inleddes

I juni 2017 inkom till den internationella åklagarkammaren en anmälan om folkmord mot Sveriges regering. Anmälaren var en provit och antisemitisk blogg med namnet Blueshift och inför anmälan samlades vad man påstår omkring 3000 signaturer. Bakom kampanjen ställde sig även den rasistiska bloggen Motgift.

Förundersökning inleds aldrig

Någon förundersökning blev det aldrig fråga om och fallet lades ganska omgående ner. Underlaget som anmälarens sakframställan baserade sig på var artikel 3 c i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (folkmordskonventionen) som lyder:

”… att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis”.

I deras anmälan anger de vad de menar är en ‘hastig befolkningstillväxt’ och de spekulerar i om inte det folkrätten kallar asylrätt möjligen är ett vapen som regeringen förövar detta brott med och att en eventuell undanträngande effekt är vad vi har att vänta av denna ‘verklighet’. Det vill säga att främmande ovita kroppars närvaro på svensk mark är att betrakta som ett folkmord.

Tolkning av lag

Vad Blueshift vill uppnå är alltså ett slags apartheid och detta samhällssystem vill man verkliggöra genom att vantolka den internationella lagstiftningen. Det vill säga genom att omvärdera folkrätten på sätt som den internationella åklagarkammaren anser är grundlösa.

Folkrätt mot folkrätt

Blueshift har nämligen inte förstått att Sverige faktiskt iakttar samma lagstiftning som aktörerna bakom anmälan tror att de kan anmäla regeringen med, nämligen rätten till asyl. Det är med den som utgångspunkt som regeringen i själva verket bifaller uppehållstillstånd och vistelse i Sverige.

Folkmordskonventionen bygger i sin tur på ganska konkreta handlingar. Mottagande av flyktingar eller att ‘främmande’ grupper närvarar inom ett lands gränser är alltså inte en handling eller aktivitet som folkrätten definierar som folkmord. Artikel 3 c syftar till väldigt specifika våldshandlingar riktade mot en etnisk eller liknande grupp som leder till dess fysiska undergång. Bland dr våldshandlingar som avses inräknas exempelvis gärningar som berövande av sådana resurser som är nödvändiga för gruppens överlevnad: så som kost eller rent vatten, skydd, vård och kläder.

En stat eller annan liknande aktör ska då alltså fråntaga gruppen deras skördar, blockera matförsändelser, upprätta koncentrationsläger eller omlokalisera den till ett område där livsnödvändiga resurser saknas eller vars vattenkällor har förgiftats och liknande.

Uppsåt saknas

Dessutom krävs uppsåt. I deras anmälan hänvisar de löst till några ”nyckelpersoner” som ska jobba inom ‘statsförvaltningen’. Vi får aldrig kännedom om vilka specifika aktörer de menar och heller inte om det finns en obruten befälskedja genom vilken olika aktörer rapporterar uppåt om sina framgångar i utrotningen. Det framgår heller inte i vilken mån det är militära insatser.

Orsaken till att de saknar sådana uppgifter är förstås att de hittar på. Det är gammal hederlig konspiracism det är fråga om. I normala fall skulle det finnas massvis med dokumentation från olika organisationer och dylikt, väl underbyggda iakttagelser med åtskilliga vittnesmål och liknande som stöd för en anmälan, men något sådant presenteras aldrig och det vi varför. Det förövas inget folkmord i Sverige. Den svenska regeringen förgiftar inget dricksvatten, svedjebrukar inte andras skördar, framkallar inte massvält och sprider inte dödliga sjukdomar bland specifika grupper i samhället. Punkt.

Rekommenderad läsning om kriterier för folkmord finns här.

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).