Slutreplik. Nordiska althögern och raser.

Sedan någon vecka tillbaka har vi haft en ordväxling med nordisk altright. Detta är slutrepliken i vårt utbyte. I det senaste inlägget kommenterar Hugin Ledarsidans profilering som en såsseblogg.

Det stämmer att grundarna är socialdemokrater/demokratiska socialister, men det stämmer inte att undertecknad har en socialdemokratisk signatur, det har jag faktiskt inte. Den här författaren är inte ens en aktör inom det som klassiskt brukar benämnas som ”vänster”. Men det är futil sidoinformation.

I vart fall bestämmer inte min hypotetiska hemvist huruvida mitt argument är riktigt eller ej. Om inte annat vore det att hänfalla åt bulverism.

The assumption and assertion that an argument is flawed or false based on the arguers’ suspected motives, social identity, or other characteristic associated with his or her identity

Vi börjar med att kommentera nedifrån och upp, men vi kommer att försöka reducera innehållets storlek i kamp mot klockan och för att behaga vår publik med en någorlunda foglig längd på och läsbar text.

Lewontins felslut.

Hugin gör ett nummer av Lewontin i sin replik. Det är mycket riktigt att Lewontins slutsatser baserade sig på alltför få datamarkörer, men det är inte detsamma som att säga att slutsatsen han drog var felaktig. Tvärtom, hans slutsatser har nämligen korroborerats av just Rosenberg med fler, samt av Jun Z Li med fler och det utan att metodiskt misshandla data på det vis som Lewontin gjorde.

För övrigt vädras ett disproof from fallacy i deras argumentation, om någon nu inte märkte det.

Concluding that the truth value of an argument is false based on the fact that the argument contains a fallacy. 

Sedan kan man fråga sig varför Lewontin ö h t kommer på tal i deras replik? Vi nämnde honom aldrig och hänvisade heller aldrig till någon som arbetade med så tillkortakomna metoder. Apropå halmdockor.

Vad vi skrev stöds även av Wooding, Rogers och Witherspoon med fler. Vår översättning:

”… med observationen att genetisk variation för det mesta lokaliseras inom populationer, inte mellan dem. Tar man även våra fynd i beräkning, också när mer distinkta populationer och hundratals loci undersöks, kan man frekventerat se att individer står medlemmar av andra populationer närmre än de gör medlemmarna i deras egen.”

Vad det betyder för vårt argumentet är att de slutsatser som Rosenberg, Witherspoon och Jun Z Li drar utifrån sina studier inte med automatik blir felaktiga bara för att Lewontins metoder var bristfälliga. Huruvida Lewontin föranleddes av politiska övertygelser låter vi vara osagda, Edwards drar inte den slutsatsen i deras källhänvisning i vart fall, men att som det verkar, på ”default”, motivbestämma våra källor utifrån spekulationer kring huruvida Lewontin var politiskt engagerad och med det som utgångspunkt avfärda vårt underlag, det är bara oseriöst. I själva verket är det ett ”appeal to motive”:

Suggesting that the person who is making the argument is biased or predisposed to take a particular stance, and therefore the argument is necessarily invalid.

Nu säger inte Hugin det rakt ut, men det han kallar ‘våra slutsatser’ är i själva verket inte våra. Det är våra källors slutsatser. Jag förmedlar egentligen bara det andra med expertis drar slutsatser om utifrån den data de har samlat in. Ingen på Ledarsidan har gedigen utbildning på det här området, vi är jurister, religionsvetare och liknande och är inte skickade att själva göra ‘egna‘ bedömningar av det här slaget. Det förefaller dessutom som om en överväldigande majoritet experter på det här området tycks dela uppfattningen med varandra, nämligen att det saknas meningsfulla orsaker att dela in människan i distinkta raser, och det är vår utgångspunkt.

Det är inte detsamma som att hävda att populationsstudier är onödiga. Det finns anledning att undersöka populationer, eftersom individualiserade läkemedel behövs och det ger oss möjlighet att bredda våra farmakogenetiska/-genomiska kunskaper och ger oss inblick i vårt genetiska ursprung (D. J. Witherspoon, 2007) med mer. Något som även anges om studien i fråga exempelvis. Man motiverar studiet av geriatrik och pediatrik på samma sätt, nämligen att vi potentiellt reagerar olika på medicin, doseringar och dylikt och även om det finns vissa överlappningar i befolkningen i övrigt är det väl motiverade medicinska utvecklingsområden.

Vad vi påstår är alltså inte att genetiska skillnader inte existerar mellan populationer, och som jag beskrev ovan går det utmärkt att motivera studiet av dessa, vad jag menade var att genetisk variation på ett globalt plan för det mesta är klinalformad och just därför är det problematiskt att tala i termer av raser.

Men visst kan man studera den totala variationen mellan människor som enligt mina källor landar på omkring 5-10-15% och därur hårddra slutsatser om de väldigt små geografiska eller mellankontinentala skillnaderna. Men detta motsäger inte att den globala genetiska variationen i stort är klinalformad, s s.

Ett sfäriskt kontinuum.

Därvidlag är det meningslöst att påstå att jag brister i mitt logiska resonemang. Det hade i och för sig  stämt om genetiska kluster kunde beskrivas i termer av ytterled. Men så är det inte. De individer som används för att konstruera de genetiska klustren befinner sig inom kontinuumet, uppå en sfär. Därför är de inte extremer.

Vad gäller sedan det speceistiska argumentet är det ö h t inte värt att diskutera. En faulty comparison, till och med.

Comparing one thing to another that is really not related… 

Jag kommer inte gå in i delen om intelligens m m, det kanske någon av våra andra skribenter gör framöver. För min del sätter jag punkt här.

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).