Vad är Ledarsidan?

Ledarsidan​.nu star­ta­des 15 feb­ru­a­ri 2017 och är en ide­ell blogg med soci­al­de­mo­kra­tisk inrikt­ning. Den ide­o­lo­gis­ka grun­den för blog­gen kan vida­re beskri­vas som femi­nis­tisk och anti­ra­sis­tisk. Vi är dock inte par­ti­po­li­tiskt bund­na och upp­lå­ter även plats för skri­ben­ter med annan poli­tisk hem­vist, men som delar blog­gens över­gri­pan­de mål­sätt­ning­ar. Ledarsidan har som ambi­tion att lyf­ta per­spek­tiv som annars inte syns och skri­ben­ter som inte van­ligtvis kom­mer till tals i eta­ble­ra­de medi­er. Vi efter­strä­var hög kva­li­tet i de tex­ter som pub­li­ce­ras, så att des­sa kan fun­ge­ra som en resurs och kun­skaps­käl­la för det poli­tis­ka sam­ta­let på nätet. Till skill­nad från många andra aktö­rer har vi ing­et som helst för­värvs­syf­te. Vi kom­mer ald­rig att tillå­ta reklam eller göra oss bero­en­de av eko­no­miska sär­in­tres­sen.

Ledarsidan​.nu har som målsättning att:

  • Värna de fack­li­ga ide­a­len och under­stöd­ja kam­pen för dräg­li­ga arbets­vill­kor, kol­lek­tivav­tal och rätt­vi­sa på arbets­mark­na­den.
  • Stärka den ange­läg­na kam­pen mot rasism, sex­ism och annan dis­kri­mi­ne­ring samt arbe­tet med att rase­ra struk­tu­rel­la, för­tryc­kan­de hin­der för män­ni­skors liv och utveck­ling.
  • Slå vakt om strä­van mot ett sam­häl­le som byg­ger på håll­bar utveck­ling.
  • Verka för veten­skap och mot irr­lä­ror.
  • Verka för folk­bild­ning och mot myt­bild­ning och popu­lism.

Varje skri­bent ansva­rar själv för sina tex­ter. Vi som skri­ver på blog­gen är ett nät­verk av ide­el­la skri­ben­ter och opi­ni­ons­bil­da­re. Alla skri­ben­ter har inte nöd­vän­digtvis en soci­al­de­mo­kra­tisk poli­tisk hem­vist. Vi upp­lå­ter utrym­me för män­ni­skor som genom sitt skri­van­de vill ver­ka för någon eller fle­ra av våra över­gri­pan­de mål­sätt­ning­ar.